забравена пароларегистрациявходпомощ 
    Този сайт се поддържа от Фондация за развитие "Читалища"
   по област   по населено място   по име  
   НачалоФорум English  English  
   Форум
Този сайт е създаден с подкрепата на:


Програма на ООН за развитиеАмериканска агенция за международно развитиеПрограма "Матра" на Правителството на Кралство ХоландияМинистерство на културата на Република България

Назад

Канал "Правни проблеми"

Тема: ДОКУМЕНТИ за РЕГИСТРАЦИЯ в ОКРЪЖЕН СЪД - (отговори)
Автор: Пламък
Публикувано на: 19.11.2009 09:34:14.612238 EET
1.Заявление до Окръжен съд за вписване на промените – подписан от членовете на настоятелството 2 Протокол от Общо събрание приело новия устав. 3. Заверен препис от Устава, съдържащ всички изменения и допълнения, ведно със Списък на членовете на читалището приели устава. 4. Списъка по азбучен ред - име, презиме, фамилия - егн - подпис 5.Протокол от заседанието на Читалищното настоятелство за свикване на общо събрание. 6.Копие от поканата за общо събрание 7.Списък по азбучен ред на членовете на Читалището, получили покана за общо събрание 8.Списък по азбучен ред на членовете на Читалището, взели участие в работата на Общото събрание 9.Свидетелства за съдимост – ако се вписват Настоятелство и ПК 10.Удостоверение за Уникалност на наименованието 11.Нотариално заверен образец от подписа на Председателя и Секретаря на Читалището 12. Декларации по чл. 16, ал1 от ЗНЧ – липса на роднински връзки ЧН 13. Декларации по чл. 18, ал2 от ЗНЧ – липса на роднински връзки и трудовоправни отношения с читалището – попълват се от ПК 14. Валиден печат на Читалището Заявление за вписване в регистъра на Министерството на културата. „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ Св.Св. КИРИЛ и МЕТОДИЙ -1894г. – гр. ПЪРВОМАЙ” Изх. № / До Г-н ВЕЖДИ РАШИДОВ Министър на културата ЗАЯВЛЕНИЕ за ВПИСВАНЕ от „Народно Читалище Св.Св. Кирил и Методий -1894г.- гр. Първомай” Уважаеми г-н Министър, С решение № от 2009г. на Окръжен съд гр. Пловдив, сме вписали промени в Устава на „Народно Читалище Св.Св. Кирил и Методий -1894г. - гр. Първомай”, видно от решението, което прилагаме съгласно изискванията на ЗНЧ, обнародван в брой 42 на Държавен вестник /2009 година. Молим с настоящото писмо- заявление, да извършите административна регистрация във водения от Вас регистър, като посочваме обстоятелствата, които се вписват в него: 1 .Име на читалището „Народно читалище Св. Св. Кирил и Методий - 1894г.- гр.Първомай” 2. Седалище на читалището и адрес на управление гр. Първомай, обл. Пловдив ул. „Орфей” № 7 3. Име на лицето представляващо читалището Иван Дяков КАРАСЛАВОВ - председател Пламен Велев КРЪСТЕВ - секретар Приложения: 1. Решения на Окръжен съд № от 2009 година. 2. Регистрационно удостоверения № на Агенцията по вписванията на СВ - Булстат Пловдив 3. Устав на читалището С уважение: Председател

Тема Автор Публикувано на
ДОКУМЕНТИ за РЕГИСТРАЦИЯ в ОКРЪЖЕН СЪД Пламък 19.11.2009 09:34:14.612238 EET
Отг: ДОКУМЕНТИ за РЕГИСТРАЦИЯ в ОКРЪЖЕН СЪД KOMBINA 10.03.2010 14:57:06.763204 EET
Канали: Смени канала
 Търсене в сайта
  
Детайлно търсене
 Канали
  Основни дейности
  Допълнителни дейности
  Управление и организация
  Отношения с местните власти
  Правни проблеми
  Финансиране
 Търсете във Форум
Ключови думи
От:

Пример: 30/01/2002
До:

Пример: 30/01/2002
Канали
всички
Основни дейности
Допълнителни дейности
Управление и организация
Отношения с местните власти
Правни проблеми
Финансиране